La contaminació a Barcelona amenaça la nostra salut
La contaminación en Barcelona

La contaminació a Barcelona amenaça la nostra salut

La contaminació de l’aire suposa un problema greu de salut pública a Barcelona. Però, quin és l’origen de tanta contaminació, com es mesura, com es combat, és veritat que el dièsel és el carburant més contaminant, quina aportació pot fer el cotxe elèctric per millorar l’aire?

Quin és l’origen de la contaminació de Barcelona?

L’origen de l’excés de contaminants a l’aire prové, principalment, del trànsit de vehicles, i en menor mesura de les obres i del sector industrial. Cada dia més d’un milió de vehicles es mouen per Barcelona. De fet, és la ciutat d’Europa amb més densitat de cotxes.  En té gairebé 6.000 per quilòmetre quadrat. El doble que Madrid i el triple que Londres.

Els vehicles dièsel, sobretot els més antics, són els que emeten els contaminants més nocius. Els vehicles que circulen cada dia per la ciutat generen el  60% del diòxid de nitrogen present a Barcelona. Les activitats industrials també generen partícules en suspensió, sobretot les obres i el transport aeri, en menor mesura.

El divulgador ambiental i consultor en sostenibilitat, Josep Lluís Gallego, ens confirma que la ciutadania està més preocupada pels accidents de trànsit que per la contaminació però que realment el que provoca més morts a tot l’Estat Espanyol son els gasos contaminants que surten dels tubs d’escapament dels vehicles que circulen per les ciutats. Cada any moren prop de 10.000 persones per l’exposició a aquesta contaminació.

Com es mesura la contaminació?

Els contaminants principals a Barcelona són les partícules en suspensió, l’òxid de nitrogen, el monòxid de carboni, el diòxid de sofre i l’ozó.

De partícules en suspensió n’hi ha de diferents. Les més denses són les que el nostre organisme ja està acostumat a barallar-s’hi, com la pols i el pol·len.  Les partícules més fines que penetren fins els alvèols pulmonars i d’allà a la sang són les generades per la combustió d’hidrocarburs dels cotxes dièsels i el fregament de les rodes amb el paviment. Provoquen moltes al·lèrgies respiratòries i oculars. 

L’òxid de nitrogen està format per compostos químics gasosos que provenen del combustible cremat, ja sigui pels cotxes, els avions o la indústria. És un gas irritant que té una olor picant i és de color marró vermellós. Provoca asma i bronquitis, sobretot a infants.

El monòxid de carboni prové dels tubs d’escapaments dels vehicles i en menor mesura de les calefaccions. És un gas incolor, inodor i insípid que en concentracions altes provoca intoxicacions greus i pot ser mortal.

Diòxid de sofre irrita la pell i les vies respiratòries i pot crear malalties pulmonars greus. És un gas incolor i fa olor a llumí cremat. El seu origen prové de les centrals tèrmiques i de l’activitat industrial.

L’ozó és un contaminant secundari, és a dir, no el genera ningú amb la seva activitat. Es forma per l’acció de la llum solar en contacte amb els òxids de nitrogen i els hidrocarburs.

Per detectar la presència d’aquests contaminants a l’aire, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una sèrie d’estacions ambientals, distribuïdes per la ciutat, que fan els anàlisis i elaboren els informes sobre la seva evolució.

Tot plegat no seria tan alarmant si la meteorologia ajudés. Amb pluja la concentració de tots aquests contaminants cau a terra i l’atmosfera queda neta. Per això, quan fa dies que no plou, ni fa gaire vent, l’ambient es va carregant i l’aire que respirem és perillós per a la nostra salut.

Com es combat la contaminació de l’aire?

La mesura principal per reduir la contaminació és limitar els vehicles que circulen per Barcelona i promocionar l’ús de vehicles més nets com els cotxes elèctrics, i l’ús del transport públic.

A partir de l’1 de gener del 2020 estarà prohibit entrar a Barcelona amb un vehicle contaminant i les zones de baixes emissions seran permanents, fet que afectarà a més de 125.000 cotxes.Amb això es pretén reduir la contaminació un 15%.

Quina és l’aportació del cotxe elèctric a la reducció de la contaminació?

Josep Lluís Gallego ho té molt clar. Si els vehicles que circulen per les nostres ciutats fossin elèctrics es reduiria en un 90% la contaminació urbana associada al trànsit. També es reduiria el consum de petroli.  S’aconseguiria pacificar el trànsit, que seria més silenciós, més eficient i més amable. En definitiva, menys agressiu per al medi ambient i més saludable per a les persones.

La Fundació Europea del Clima ha publicat un estudi sobre l’impacte del cotxe elèctric al continent on s’extreuen dades molt interessants. De seguir amb la tendència actual d’implantació d’aquests vehicles a Europa les emissions d’òxid de nitrogen, passaran d’1,3 milions de tones a 70.000 en poc més d’una dècada. El 27% de totes les emissions causants del canvi climàtic s’originen a Europa degut als cotxes de combustió i són, per tant, el primer emissor de gasos d’efecte hivernacle. En canvi, els cotxes elèctrics generen entre dos i tres cops menys escalfament global en el transcurs de tot el seu cicle de vida, des de la producció fins al seu desballestament.

La Fundació Europea del Clima calcula que cap al 2030 el 25% dels vehicles que circularan per les carreteres europees seran totalment elèctrics i un altre 50% híbrids.

Un altre estudi del Massachusetts Institute of Technology conclou que l’adopció del vehicle elèctric reduirà un 60% el consum de petroli i per tant la contaminació. Afegeix que la reducció encara seria més gran si l’electricitat generada per carregar els elèctrics procedís d’energies renovables.

Close Menu