Com sol·licitar les ajudes del Pla MOVES 2019
Live Barcelona ayudas compra coche eléctrico

Com sol·licitar les ajudes del Pla MOVES 2019

Ja estan aquí les ajudes del Govern perquè particulars i empreses puguin comprar vehicles d’energies alternatives. És el Programa d’Incentius de Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES) i ja està disponible a Catalunya.

Finalitat de les ajudes

Volen incentivar la compra i entrada en circulació de vehicles propulsats amb energies més netes i eficients per poder retirar els més vells i contaminants. És a dir, són ajudes per comprar cotxes i furgonetes, camions i autobusos elèctrics, de gas o bifuel gasolina-gas.

En què consisteixen les ajudes

L’import que rep Catalunya per a les ajudes és de 7,2 milions d’euros. Els gestiona Institut Català d’Energia (ICAEN) i el repartirà en 4 parts:

1 – Per a particulars i empreses que vulguin comprar turismes, furgonetes lleugeres, camions o autobusos. Els imports de la subvenció que rebran els sol·licitants serà d’entre els 600 € i els 15.000 €, en funció de la tipologia i la seva tecnologia de propulsió.

2 – Per a particulars i empreses que vulguin instal·lar una infraestructura de càrrega per a vehicles elèctrics. En aquest cas els imports que rebran els beneficiaris serà com a màxim de 100.000 € i servirà per cobrir fins al 40% de la despesa en equips de càrrega i l’obra civil associada.

3 – Per a administracions i empreses que vulguin implantar un sistema de préstec de bicicletes elèctriques. Rebran un màxim de 100.000 € per sol·licitud per a cobrir fins al 30% de la despesa del projecte, l’obra civil, les bicicletes i el software de gestió.

4 – Per a empreses que vulguin implantar plans de transport per a accedir a la feina. Cada sol·licitud podrà rebre un màxim de 200.000 € pera a cobrir el 50% del pla.

A qui van dirigides

A particulars i empreses que vulguin comprar directament o mitjançant operacions de finançament com el leasing o el rènting vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya. Cada ciutadà podrà sol·licitar una ajuda per a un vehicle i les empreses podran fer-ho per a un màxim de 30 unitats per a les seves flotes.

Requisits per sol·licitar les ajudes del Pla MOVES

Per a adquirir un cotxe elèctric és imprescindible donar de baixa i desballestar un cotxe de combustió amb un mínim de 10 anys. En cas de voler una furgoneta elèctrica s’ha de portar a la deixalleria una vella de més de 7 anys. En ambdós el vehicle el vehicle ha d’haver passat la ITV, comptar amb l’impost de circulació pagat i haver estat propietat del sol·licitant durant l’últim any. Els turismes i furgonetes lleugeres de gas no tenen ajudes.

Les ajudes per a la compra de cotxes elèctrics inclouen els elèctrics purs (BEV), els elèctrics amb un petit motor de combustió (REEV), els elèctrics amb pila de combustible (FCEV), els elèctrics amb pila de combustible híbrids (FCHV) i els híbrids endollables (PHEV). Queden fora de les ajudes els híbrids normals (HEV), és a dir els no endollables.

En el cas dels autobusos i camions han de ser elèctrics o amb propulsió GLP, Gas Liquat de Petroli, Gas Natural Comprimit (GNC), Gas Natural Liquat (GNL) o bifuel gasolina-gas.

Si es vol comprar una motocicleta elèctrica, ha de tenir la bateria de liti i una velocitat de disseny superior a 45km/h, una potència nominal elèctrica igual o superior a 3kW i una autonomia mínima de 70km.

Per a instal·lar una infraestructura de càrrega per a cotxes elèctrics s’ha de complir amb els requisits tècnics bàsics i disposar com a mínim d’un connector Mennekes.

Como demanar les ajudes

Existeixen diversos formularis i es poden presentar online en tots els casos. En cas de ser particular caldrà fer-ho presencialment.

El formulari A és per a demanar les ajudes per a la compra de camions de gas o biofuel.

El formulari B és per a la compra de turismes i furgonetes amb les diferents modalitats elèctriques.

El formulari C és per a l’adquisició de motocicletes elèctriques.

El formulari D és per a camions i autobusos amb les diferents modalitats elèctriques.

El període de presentació de sol·licituds va des de dimarts 21 de maig de 2019 fins a esgotar el pressupost disponible o fins al 31 de desembre de 2019.

Passes a seguir online

Hi ha dues gestions a tenir en compte. Per una banda, s’ha de fer la sol·licitud  i per l’altra justificar-la. Us detallem els passos:

1 – Descarregar el formulari corresponent ja sigui per a persones físiques o per a empreses.

2 – Omplir la primera i tercera pàgina amb les dades personals. Desplegar les finestres disponibles per a escollir cada opció a la segona pàgina.

3 – Adjuntar els documents al formulari a la pàgina quatre, validar i firmar amb certificat digital les pàgines cinc i sis.

4 – Enviar i rebre l’acusament de rebuda

En cas de tractar-se d’un particular s’ha de descarregar la sol·licitud i presentar-la conjuntament amb tots els documents necessaris a les oficines de l’ICAEN, al carrer Pamplona, 113 de Barcelona.

Documents a adjuntar a la sol·licitud

• Sol·licitud el pressupost detallat de la compra.

• Fotocòpia del DNI / NIE / NIF.

• Certificat d’alta al Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Tributària. En cas de ser autònom: certificat acreditatiu d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària.

• Permís de circulació del vehicle a desballestar.

• Fitxa tècnica del vehicle a desballestar.

• Rebut de l’impost de tracció mecànica del 2018 pagat.

• Petita memòria descriptiva de l’actuació.

Documents a adjuntar a la justificació

• Fotocòpia de la factura de la compravenda del vehicle amb data posterior a la data de registre de la sol·licitud d’ajuda.

• En aquesta factura ha de constar el descompte de 1.000 € que ha d’aplicar el concessionari de manera obligatòria.

• Fotocòpia del permís de circulació del vehicle comprat, original o provisional.

• Fotocòpia del Certificat acreditatiu de baixa definitiva del vehicle desballestat.

• Justificant del pagament del vehicle o la còpia del contracte de renting, que ha de ser com a mínim de 2 anys.

• Full de transferència bancària segons el model de la Generalitat de Catalunya.

Si encara et queda algun dubte, consulta el nostre apartat d’ajudes.

Close Menu